Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δύο (2) άτομα στον τομέα της καθαριότητας προσλαμβάνει -για έως και 18 μήνες- το Θεραπευτήριο Καρπενησίου - Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας προχωρά το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» που κυκλοφορούν, θα προσληφθούν δύο άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, τα οποία θα απασχοληθούν από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες, με πενθήμερη 8ωρη απασχόληση.girokomeio123

Προσόντα και κριτήρια πρόσληψης

Για την πλήρωση των θέσεων δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αλλά εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στον τομέα καθαριότητας.

Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, μεταξύ άλλων, είναι: ο χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες), ο αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ο αριθμός ανηλίκων τέκνων, η εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) η αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%,η αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου κ.α.

Οι προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ιδρύματος: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν κας Τσιγαρίδας Παναγιώτας, εντός δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 έως και την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22373 50502, καθώς και να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΜΧΤ465ΙΨ4-4ΙΓ).